100 Jahre Max Simmel-Forschungsprojekt "Elektro-Micro-Hydro-Forming" (2019)

N.N.

Massivumformung, Ausgabe 03/2019, Hrsg. Industrieverband Massivumformung e.V., Hagen

Abstract

https://www.massivumformung.de/pressemedien/veroeffentlichungen/massivumformung/massivumformung-032019/